Pedicure at home © 2024

AVG


 
Privacyverklaring AVG
20 mei 2018


Pedicureathome.nl, praktijk voor voetverzorging, advies en behandeling, gevestigd aan de Lepelaarstraat 1 3582 SK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jolanda Koppenol (functionaris gegevensbescherming praktijk Pedicureathome.nl).
Lepelaarstraat 1
3582SK Utrecht
Mobiel     : 06 292 10 337
E-Mail     : info@pedicureathome.nl
Website    : www.pedicureathome.nl


Pedicureathome.nl, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geef ik heldere en transparante informatie over mijn omgang met persoonsgegevens. Pedicureathome.nl doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom  zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pedicureathome.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
. Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel  
  waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
  beschreven in dit Privacy policy;
. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
  welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
  verwerkt;
. Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen
  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
. Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is
  voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
. Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u
  hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Pedicureathome.nl ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit, doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt.
Indien u na het doornemen van mijn privacy verklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.
Inventarisatie persoonsgegevens
Wanneer u een contactformulier hebt ingevuld, aanvraag doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens te noteren in het databestand. Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Algemene persoonsgegevens
. Voornaam
. Achternaam
. Voorletters
. Tussenvoegsel
. Titels (m/v)
. Geboortedatum
. Adresgegevens: straat/huisnummer/postcode/woonplaats
. Telefoonnummer
. E-mailadres
. Overlijdensdatum

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken Indien dit in belang van de behandeling is:
. Gezondheid (indien dit in het belang van de behandeling is)
. Medicijnen (indien dit in het belang van de behandeling is)
. Conditie en staat van de voeten (noodzakelijk voor de behandeling)
. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
. Klantnummer zorgverzekering en naam zorgverzekering, indien noodzakelijk
. Digitale foto om overleg te kunnen plegen en/of om de vorderingen te kunnen bekijken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag nemen wij persoonsgegevens op
Pedicureathome.nl verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG), de Telecommunicatiewet . Dit met uitzondering van gemachtigde overheden.
Administratieve verwerking,bevestiging en uitlevering.Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
. Afhandelen van uw betaling;
. Vastleggen gegevens conditie voeten voor en na behandeling;
. U te kunnen bellen en/of mailen indien noodzakelijk voor uitvoering van mijn
  dienstverlening;
. U te kunnen informeren over mijn diensten en producten en de eventuele wijzingen
  daarvan.
. Uw voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer die u invult
  bij en contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze
  komen binnen via onze mail.
 
Wanneer u een contactformulier hebt ingevuld, en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u dat te allen tijde doorgeven via de e-mail of door contact met mij
op te nemen.

Grondslag: de overeengekomen opdracht of contract.


Privacy policy
Pedicureathome.nl heeft haar privacy policy zichtbaar gemaakt op al haar documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan met verwijzing naar de privacy policy op haar website.

Verstrekking aan derden
Pedicureathome.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(bijvoorbeeld de belastingaangifte).
Pedicureathome.nl geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de EU
Pedicureathome.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) voor de uitvoering van en betreffende de behandelingen.
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van en over website bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders en/of voogd.
Pedicureathome.nl kan niet controleren of een bezoeker ouder of jonger is dan 16 jaar.
Als u overtuigd bent dat wij zonder toestemming  de ontvangen e-mails moeten verwijderen neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn
Pedicureathome.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn ontvangen dan wel op grond van de wet is vereist (Belastingdienst, 7 jaar) en voor de uitvoering van de overeenkomst ( persoonsgegevens + medische gegevens betreffende de behandelingen).


Cookies, of vergelijkbare technieken
Pedicureathome.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen verlies of andere onrechtmatige verwerkingen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
. Alle personen die namens Pedicureathome.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen,  
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
. Pedicureathome.nl hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op haar
  systemen;
. Pedicureathome.nl maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
  herstellen bij fysieke of technische incidenten;
. Pedicureathome.nl test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
. Pedicureathome.nl is geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens;
. Pedicureathome.nl verwerkt gegevens in een statisch computerprogramma. Dit systeem
  is alleen toegankelijk en wordt alleen gebruikt door Jolanda Koppenol/Pedicureathome.nl;  
. Pedicureathome.nl bewaart haar papieren documenten waarop persoonsgegevens
  staan, achter slot en grendel.
 
Google Analytics
Ook door onze statistieken pakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Pedicureathome.nl  wil graag weten hoe onze bezoekers haar websites www.Pedicureathome.nl  en www.praktijkvaartscherijn.nl gebruiken en hoeveel mensen maandelijks deze websites bezoeken, zodat we het gebruik van deze websites kunnen optimaliseren. Pedicureathome.nl wil natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijdering
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via uw browser instellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
    ▪    Functies die je altijd kunt instellen:
    ▪    Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
    ▪    Geef in uw browser instellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
    ▪    U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Social Media
Pedicureathome.nl wil het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
    ▪    Facebook
    ▪    Instagram
    ▪    YouTube
    ▪    LinkedIn
    ▪    Pinterest
    ▪    Twitter
    ▪    Google Plus
Op onze websites zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Pedicureathome.nl of praktijkvaartscherijn.nl om.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft altijd het recht uw toestemming aan Pedicureathome.nl voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Pedicureathome.nl van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzage verzoek indienen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u Pedicureathome.nl schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Pedicureathome.nl kan u vragen om u te legitimeren voordat Pedicureathome.nl gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag Pedicureathome.nl uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Pedicureathome.nl zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan info@pedicureathome.nl
e-mailen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Pedicureathome.nl  u hierover direct contact met haar op
te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met op!

Wijzingen
Pedicureathome.nl behoud te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


 

 

AANGESLOTEN BIJ:

       

Stipezo, ProVoet en St. Loop.